14. jún 2021
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Výchova k manželstvu a rodičovstvu


Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. aj 2. stupni je príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:


Aplikovanie prierezových tém v Súkromnej základnej škole BellAmos - TU.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A