26. júl 2017
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality














potadlo.abz.cz


Plán vnútroškolskej kontrolnej činnosti pre školský rok 2016/2017


Zameranie a úlohy kontrolnej činnosti

Plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo Zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej práve v znení zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z 22. 5. 2008, vyhlášky č. 224/2011 o základnej škole, Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2016/2017, školského poriadku školy a z výstupných materiálov národného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy.

Kontrolná a hospitačná činnosť je zameraná na profesionálny prístup pracovníkov k žiakom, metodickú zdatnosť pedagogických pracovníkov (aj s dôrazom na diferencovaný prístup) a plnenie hlavných úloh školy, využívanie alternatívnych metód práce, implementáciu získaných poznatkov z celoživotného vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese, zavádzanie ŠkVP do výchovno-vzdelávacieho procesu, tímovú spoluprácu. Zároveň bude dbať na maximálnu objektivitu.


Ciele

Obsah kontrolnej činnosti

Kontrolnú činnosť vykonávajú

Formy a prostriedky

Termín

Zverejňovanie výsledkov

Iné

Hospitačnú činnosť vykonáva predovšetkým riaditeľka školy Mgr. Anna Thomková, zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Helena Ogureková a koordinátorka výchovno-vzdelávacej činnosti pre II. stupeň Mgr. Zuzana Herbrychová, resp. K. Orelová a A. Gažová (špeciálny pedagóg), príp. pedagógovia I. i II. stupňa navzájom. V prípade potreby následnej hospitácie (splnenie odporúčaní z predchádzajúcej hospitácie) túto vykonáva na I. stupni Mgr. Helena Ogureková, na II. stupni Mgr. Z. Herbrychová, resp. riaditeľka školy.

Učitelia by mali svoje prípravy na hodiny posudzovať i z hľadiska prípadnej hospitácie. Umocňuje sa tým formatívny účinok hospitačnej činnosti.

Maximálna pozornosť by mala byť venovaná rozboru hospitácie. Hospitačný záznam vypracováva i učiteľ, u ktorého hospitácia prebehla. Má tak veľmi dobrú možnosť porovnať svoje hodnotenie s hodnotením hospitujúceho. Hospitačné záznamy, spracované hospitujúcim učiteľom i sebahodnotiace, sú ukladané do elektronickej zložky.





© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A