17. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Plán vnútroškolskej kontrolnej činnosti pre školský rok 2017/2018


Zameranie a úlohy kontrolnej činnosti

Východiská

Kontrolná a hospitačná činnosť je zameraná na profesionálny prístup pracovníkov k žiakom, metodickú zdatnosť pedagogických pracovníkov (aj s dôrazom na diferencovaný prístup) a plnenie hlavných úloh školy, využívanie alternatívnych metód práce, implementáciu získaných poznatkov z celoživotného vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese, zavádzanie ŠkVP do výchovno-vzdelávacieho procesu, tímovú spoluprácu. Zároveň bude dbať na maximálnu objektivitu.


Ciele

Obsah kontrolnej činnosti

Kontrolnú činnosť vykonávajú

Formy a prostriedky

Termín

Zverejňovanie výsledkov

Iné

Hospitačnú činnosť vykonáva predovšetkým riaditeľka školy Mgr. Anna Thomková, resp. zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Helena Ogureková a koordinátorka výchovno-vzdelávacej činnosti pre II. stupeň Mgr. Zuzana Herbrychová, resp., príp. pedagógovia I. i II. stupňa navzájom. V prípade potreby následnej hospitácie (splnenie odporúčaní z predchádzajúcej hospitácie) túto vykonáva na I. stupni Mgr. Helena Ogureková, na II. stupni Mgr. Z. Herbrychová, resp. riaditeľka školy.

Učitelia by mali svoje prípravy na hodiny posudzovať i z hľadiska prípadnej hospitácie. Umocňuje sa tým formatívny účinok hospitačnej činnosti.

Maximálna pozornosť by mala byť venovaná rozboru hospitácie. Hospitačný záznam vypracováva i učiteľ, u ktorého hospitácia prebehla. Má tak veľmi dobrú možnosť porovnať svoje hodnotenie s hodnotením hospitujúceho. Hospitačné záznamy, spracované hospitujúcim učiteľom i sebahodnotiace, sú ukladané do elektronickej zložky.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A