18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czUčebné osnovy


 - spracované na základe zákona z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štátneho vzdelávacieho programu; sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu, s možnosťou priebežnej úpravy


Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
Učebné osnovy
Anglický jazyk
Učebné osnovy
Nemecký jazyk
Učebné osnovy


Matematika a práca s informáciami
Informatika
Učebné osnovy
Matematika
Učebné osnovy


Človek a príroda
Biológia
Učebné osnovy
Fyzika 
Učebné osnovy
Chémia
Učebné osnovy


Človek a spoločnosť

Dejepis
Učebné osnovy
Geografia
Učebné osnovy
Občianska náuka
Učebné osnovy
Mediálna výchova
Učebné osnovy


Človek a hodnoty

Etická výchova
Učebné osnovy


Umenie a kultúra

Hudobná výchova
Učebné osnovy
Výtvarná výchova
Učebné osnovy


Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
Učebné osnovy - platné pre celý ISCED 2Vzdelávacie štandardy


- spracované na základe zákona z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štátneho vzdelávacieho programu; sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu, s možnosťou priebežnej úpravy, podľa aktuálnych podkladov Štátneho pedagogického ústavu

- dostupné na požiadanie

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A