18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czCharakteristika predmetu


Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa doraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia - logické a priestorové myslenie a prezentácie – vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky.

Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatnenie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov.


Vzdelávací obsah je v Štátnom vzdelávacom programe rozdelený do piatich tematických okruhov:

1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

3. Geometria a meranie

4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika

5. Logika, dôvodenie, dôkazy


Obsah predmetu v školskom roku 2015/2016 a spôsob práce v jednotlivých ročníkoch


Vyučovanie matematiky v 5. ročníku v Súkromnej základnej škole Bellamos postupuje podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015, ktorý umožňuje škole pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.


Vyučovanie matematiky v 6. - 9. ročníku v Súkromnej základnej škole Bellamos postupuje podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. Tento učebný plán umožňuje rozvrstviť učivo predmetu do jednotlivých ročníkov podľa potrieb školy.


5. ročník


V súvislosti na uvedené je obsah matematiky v 5. ročníku stanovený takto:


Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión

Počtové výkony s prirodzenými číslami

Geometria a meranie

Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami.

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie


V porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi boli do učiva 5. ročníka pridané témy Desatinné čísla a Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami.


6. ročník


Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

Počtové výkony s prirodzenými číslami D(x, y), n (x,y)

Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami.

Obsah obdĺžnika a štvorca

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

Kombinatorika v úlohách


V porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi boli do učiva 6. ročníka pridané témy (resp.došlo k zmene usporiadania) Celé čísla, Počtové výkony s celými číslami a Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov.7. ročník


Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla.

Percentá

Pomer. Priama a nepriama úmernosť.

Objem a povrch kvádra a kocky

Hranoly

Kombinatorika – riešenie úloh


V porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi bola do učiva 7. ročníka pridaná téma Hranoly.


8. ročník


Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami.

Premenná, výraz, rovnica

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka

Kruh, kružnica

Pytagorova veta

Súmernosť v rovine

Pravdepodobnosť a štatistika


V porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi bola do učiva 8. ročníka pridaná téma Súmernosť v rovine.

9. ročník


Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
Podobnosť trojuholníkov
Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch
Grafické znázorňovanie závislostí
Štatistika

Do jednotlivých tém sú na základe výsledkov projektu Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania (projekt spolufinancovaný zo zdrojov ESF) zaradené prvky ekonomickej a finančnej gramotnosti žiakov ako integrálnej súčasti predmetu, pričom je rešpektovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 19. marca 2009 pod číslom CD-2009-22702/9699-1:913.  

Okrem toho sú priamo v témach zaradené aj nasledujúce prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj (sebapoznanie a sebapoňatie, sebaorganizácia, psychohygiena, kreativita, kooperácia) a Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.

Odporúčania Pedagogicko-organizačných pokynov sú rozpracované v štandardoch a tematických plánoch predmetu.

Podľa Školského vzdelávacieho plánu našej školy je predmet matematika najviac prepojený s jazykom anglickým a informatikou.

Realizácia vyučovania prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak v počítačových učebniach (využitie Internetu, multimédií, interaktívnej tabule...).

.

Ciele vyučovacieho predmetu

Žiak by mal získať schopnosť:

správne používať matematiku vo svojom budúcom živote

logicky a kriticky myslieť

argumentovať a komunikovať a spolupracovať pri riešení problému

tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu ( text, tabuľky, graf, diagram)

orientovať sa v rovine a priestore

správne používať matematickú symboliku

čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla

čítať nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy

schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich

používať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie  a prezentáciu informácii

použitím vhodného softvéru uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému,  rozvíjanie zručností žiakov súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym a samostatným prístupom k učeniu sa,  podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových vlastnosti  žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť,  sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie,  dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh


Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií


Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)

 

Žiaci sa naučia pochopiť:

počty, mierky a štruktúry, základné operácie a základné matematické prezentácie, matematické termíny a koncepty

Žiak bude schopný:

uplatňovať základné matematické princípy a postup v každodennom kontexte doma a v prácimyslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky


Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:

rozumieť rôznym  typom grafov a vedieť ich zostrojiť

zostavovať znenie vypočítaných výsledkov zrozumiteľne  a v logickom slede

spolupracovať pri riešení zložitejších matematických zadaní vo dvojici, menšej  skupine

pri spoločnej práci komunikovať spôsobom, ktorý umožní kvalitnú spoluprácu a tak i dosiahnutie spoločného cieľa

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:

osvojiť si všeobecne užívané termíny, symboly a znaky všetkých zahrnutých oborov

vyhľadávať v zadaniach slovných a logických úloh relevantné údaje

prostredníctvom vhodne volených zadaní poznať zmysel osvojovaných postupov pre bežný život

vytvárať si komplexný pohľad na matematické a prírodné vedy

v tíme i samostatne experimentovať a porovnávať dosiahnuté výsledky

Schopnosť tvorivo riešiť problémy

chápať význam kontroly dosiahnutých výsledkov

uvedomiť si, že dôležité je i zistenie, že úloha má viac, alebo žiadne  riešenie

hľadať vlastní postup pri riešení problémov

získavať informácie,  ktoré sú potrebné k dosiahnutiu cieľa

vyjadrovať  závery na základe overených výsledkov a vedieť ich obhajovať.

 


Súťaže
      


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A