18. marec 2018
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Učebné osnovyJazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra
Učebné osnovy
Anglický jazyk
Učebné osnovy

Matematika a práca s informáciami

Informatická výchova
Učebné osnovy
Matematika
Učebné osnovy

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda
Učebné osnovy
Alternatíva
Vlastiveda
Učebné osnovy


Človek a hodnoty

Etická výchova
Učebné osnovy

Umenie a kultúra

Hudobná výchova
Učebné osnovy
Výtvarná výchova
Učebné osnovy
Regionálna výchova
Učebné osnovy

Zdravie a pohyb

Telesná výchova
Učebné osnovy - platné pre celý ISCED 1


Vzdelávacie štandardy

  • spracované na základe zákona z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štátneho vzdelávacieho programu; sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu, s možnosťou priebežnej úpravy, podľa aktuálnych podkladov Štátneho pedagogického ústavu

  • dostupné na požiadanie
© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A