13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Bez znalosti toho, ako na tom v škole sme, čo sa nám darí viac a čo menej, nemá cenu plánovať budúcnosť školy. Z tohto pohľadu je autoevaluácia pre školy (ako autonómne organizácie) nezastupiteľným počinom. Autoevaluácia je zároveň značne zložitý proces a rozvoju školy prispieva len za predpokladu, že je správne a zmysluplne realizovaná.

Pozrieť sa teda s určitým nadhľadom na svoje vlastné pôsobenie nie je nič jednoduchého a mnoho škôl to považuje za veľký problém. Pritom jedine dobre vykonané vlastné hodnotenie (autoevaluácia) ukáže klady i zápory doterajšej práce školy a môže sa stať odrazovým mostíkom k pozitívnym zmenám a zároveň k posilneniu autonómie škôl...

(www.nuov.cz).

Aj preto sme sa rozhodli každý rok osloviť rodičov, žiakov i vlastných pracovníkov s dotazníkmi a na ich základe tvarovať našu školu...Školský rok 2014/2015


Klíma učiteľského zboru


Školský rok 2011/2012


Dotazník pre rodičov


Spätná väzba - Konzultačné stretnutia


Dňa 23. 11. 2011 sa uskutočnili konzultačné stretnutia rodičov s vyučujúcimi jednotlivých predmetov pri príležitosti štvrťročných hodnotení. Pre zvýšenie komfortu sme pre rodičov pripravili Rezervačný formulár, prostredníctvom ktorého sa mohli "objednať" na presne určený čas k vybranému vyučujúcemu. Rodičia, ktorí sa konzultácií zúčastnili, boli požiadaní o spätnú väzbu.


Dotazník pre žiakov - sebahodnotiaci za I. a III. štvrťrok


Dotazník pre žiakov Sebahodnotiaci dotazník – I. štvrťrok 2011/2012 je nástroj na zlepšenie kvality vzdelávania a slúži na popísanie miery ovládania jednotlivých kompetencií. V prípade zodpovedného vyplnenia podáva spoľahlivý obraz o kompetenciách žiaka v oblasti učenia sa, komunikácie, občianskej, personálnej či pracovnej.

Dotazníkový prieskum medzi žiakmi 5. – 9. ročníka Súkromnej základnej školy BellAmos sa uskutočnil v dňoch 7. – 11.11. 2011 v rámci triednických hodín

Z celkového počtu 52 žiakov 5. – 9. ročníka sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 43 žiakov, čo predstavuje 83%. Dôvernosť, prípadná anonymita (žiaci sa mohli, ale nemuseli podpísať) a ochrana osobných údajov zostala zachovaná.


Rovnaký dotazník bol žiakom poskytnutý v III. štvrťroku školského roku 2011/2012.


Ciele dotazníkového prieskumu boli rovnaké ako v I. štvrťroku s tým rozdielom, že výsledky slúžia aj na porovnanie žiackych postojov na začiatku a konci školského roku.


Dotazníkový prieskum medzi žiakmi 5. – 9. ročníka Súkromnej základnej školy BellAmos sa uskutočnil v mesiaci máj v rámci triednických hodín

Z celkového počtu 50 žiakov 5. – 9. ročníka sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 48 žiakov, čo predstavuje 96%. Dôvernosť, prípadná anonymita (žiaci sa mohli, ale nemuseli podpísať) a ochrana osobných údajov zostala zachovaná. 


Výsledky boli prerokované Pedagogickou radou.


Školský rok 2010/2011


Dotazník pre rodičov

Dotazník pre rodičov bol na stránke školy zverejnený v čase od 17. mája do 30. júna 2011. Vzhľadom na pripravovanú inováciu Školského vzdelávacieho programu sme chceli odpovede rodičov využiť ako podklad pre rámcové hodnotenie školy - a na tomto základe postaviť uvedenú zmenu. Vyplnenie dotazníka nebolo povinné, ale jeho vyplnením mohli rodičia prispieť k zvyšovaniu kvality výučby na našej škole.
Bohužiaľ, do dotazníkového prieskumu sa zapojilo len 11 rodičov.


Dotazník pre žiakov

Školský rok 2009/2010


Dotazník pre rodičov


Dotazník pre žiakov

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A