18. október 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Slovenský jazyk a literatúra


východisko: Štátny vzdelávací program, 2015, str. 66 a nasledujúce

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra a vyučovací jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade s požiadavkami stanovenými v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.


Vo výslednej známke hodnotíme:


Časť Slovenský jazyk

            Časť Slohová výchova

  Časť Literatúra

V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu slovenský jazyk a literatúra posúdi súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.

         


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A