13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Prierezové témy


Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy (tematiky) je možné realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívna forma kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej školy.


MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA


MEDIÁLNA VÝCHOVA


OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ


ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA


DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE


OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA


REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA


VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU


TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI


Aplikovanie prierezových tém v Súkromnej základnej škole BellAmos - TU.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A