13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

DIGITÁLNI ŠTÚROVCI – jarná výzva 2006

Vyhlasovateľ projektu: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií


Názov projektu: Digitálny svet pre všetkých
Výška finančnej podpory: 100 000 Sk
Spolufinancovanie: 11 200 Sk zabezpečila firma MTWeb Michal Thomka

Využitie finančných prostriedkov:
Z poskytnutej dotácie sme zakúpili:
3 notebooky
Bielu keramickú tabuľu k eBeam zariadeniu

Ciele projektu:
• Ďalšia etapa budovania internetovej polyfunkčnej študovne
• Základy digitálnej gramotnosti detí predškolského veku a mentálne postihnutých detí
• Prístup na internet a jeho využívanie lokálnou komunitou
• Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
• Vyššia efektivita vyučovania
• Uľahčiť výchovno-vzdelávací proces deťom s poruchami učenia a narušenými komunikačnými schopnosťami
• Lepšia pripravenosť zúčastnených do bežnej praxe
• Šírenie digitálnej gramotnosti v lokálnej komunite
• Prostredníctvom IKT šíriť nové metódy a formy vyučovania a hodnotenia žiakov – interaktívna eBeam tabuľa, elektronická žiacka knižka, slovné hodnotenie žiakov

Cieľové skupiny:
• Žiaci Špeciálnej školy v Martine s mentálnym a telesným postihom
• Riaditelia a učitelia škôl v Martine, prezentácia technológie eBeam, využitia elektronickej žiackej knižky a slovného hodnotenia žiakov základnej školy
• Žiaci našej školy
• Žiaci so zrakovým postihom integrovaní do bežných tried našej školy
• Žiaci s poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou a diagnózou autizmus
• Rodičovská verejnosť – PC kurzy, kurzy AJ

Stav na začiatku realizácie projektu:
• Žiaci Špeciálnej školy v Martine, s ktorou už niekoľko rokov spolupracujeme, majú obmedzené možnosti v prístupe k informačným technológiám.
• Zrakovo postihnutí žiaci a žiaci s poruchami grafomotoriky integrovaní do bežných tried našej školy vzhľadom na svoj postih majú špeciálnymi pedagógmi a psychológmi odporúčané pracovať na hodinách s notebookmi, ktorých stále máme nedostatok.
• Interaktívnu tabuľu eBeam máme zatiaľ ako jediná základná škola v okrese Martin. Ako prví sme zaviedli elektronickú žiacku knižku, o ktorú je veľký záujem zo strany riaditeľov škôl, pedagógov aj rodičov, ktorí nemajú vedomosti o tom, ako s týmito formami a technológiami pracovať.
• Slovné hodnotenie na II. stupni používame ako jediná škola na Slovensku. O túto formu hodnotenia je veľký záujem zo strany učiteľov na celom Slovensku.
• Náš projekt je rozdelený do niekoľkých etáp. Cieľom je vybudovanie internetovej polyfunkčnej učebne, ktorá skvalitní výchovno-vzdelávací proces a ponúkne čo najširšej komunite ľudí možnosť vzdelávať sa v oblasti IKT.
Implementačný plán projektu:
• Lektori: Mgr. Anna Thomková - Slovné hodnotenie, Mgr. Zuzana Herbrychová - elektronická žiacka knižka a práca s interaktívnou tabuľou eBeam. Kurzy IKT - Mgr. Tomáš Krško, Mgr. Matej Thomka
• Organizácia vzdelávacích podujatí a kurzov z oblasti IKT pre skupiny:
o žiaci špeciálnej školy 2 kurzy
o seniori - 2 kurzy
o rodičia žiakov - 2 kurzy
o riaditelia škôl - 1 prezentácia
o učitelia škôl žilinského regiónu - 2 prezentácie
• Individuálna práca so žiakmi s diagnostikovanými poruchami učenia prostredníctvom notebooku.

Časový harmonogram projektu:
Projekt sa realizoval v mesiacoch apríl 2006 - december 2006, s dlhodobou udržateľnosťou až do súčasnosti.

Výstupy:
• Poskytnúť rovnaké šance všetkým, zdravým i hendikepovaným
• Príprava na celoživotné vzdelávanie detí s mentálnym a zrakovým postihom
• Spolupatričnosť so zdravotne postihnutými ľuďmi
• Častejšie zažívanie pocitu úspešnosti u detí s poruchami učenia
• Skvalitnenie komunikácie - písomnej i ústnej medzi žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a učiteľmi a spolužiakmi
• Šírenie nových foriem a metód vyučovania a hodnotenia žiakov prostredníctvom IKTDIGITÁLNI ŠTÚROVCI – jesenná výzva 2005

Vyhlasovateľ projektu: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikáciíNázov projektu
: ....Všetkým bez rozdielu
Výška finančnej podpory: 100 000 Sk
Spolufinancovanie: 11 200 Sk zabezpečila firma MTWeb Michal Thomka

Využitie finančných prostriedkov

Z poskytnutej dotácie sme zakúpili:
• Interaktívnu tabuľu eBeam
• Bielu tabuľu na stenu
• Datavideoprojektor
• Digitálny fotoaparát
• Notebook

Ciele projektu:
• Poskytnúť rovnaké šance všetkým, zdravým i hendikepovaným
• Ďalšia etapa budovania internetovej polyfunkčnej študovne
• Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
• Vyššia efektivita vyučovania
• Koniec stereotypným hodinám a zvýšenie záujmu žiakov o vzdelávanie
• Poskytovanie komplexných služieb zrakovo postihnutým deťom
• Uľahčiť výchovno-vzdelávací proces a skvalitniť komunikáciu – písomnú i ústnu medzi žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a učiteľmi a spolužiakmi
• Lepšia pripravenosť žiakov do praxe
• Praktická príprava žiakov na ďalšie štúdium
• Jedinečnosť vzdelávacej inštitúcie v Martine

Cieľové skupiny:
• Žiaci našej školy
• Žiaci so zrakovým postihom integrovaní do bežných tried našej školy
• Žiaci s poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou a diagnózou autizmus
• Lokálna komunita mesta Martin
• Rodičovská verejnosť

Implementačný plán projektu
• Šanca pre budúcnosť všetkým bez rozdielu.
• Organizácia vzdelávacích podujatí a kurzov z oblasti IKT
• Individuálna práca so žiakmi s diagnostikovanými poruchami učenia
• Prostredníctvom datavideoprojektoru, interaktívnej tabule eBeam a iných alternatívnych spôsobov vzdelávania zmeniť klasickú školu a triedu na digitálne školiace pracovisko.
• Zachytávanie a spracovávanie dôležitých momentov v živote školy a žiakov na digitálny fotoaparát.

Časový harmonogram projektu:
Projekt bol zrealizovaný v mesiacoch január 2006 – jún 2006 s dlhodobou udržateľnosťou až do dnešných dní

Výstupy:

• Poskytnúť rovnaké šance všetkým, zdravým i hendikepovaným
• Príprava na celoživotné vzdelávanie detí a ľudí so zrakovým postihom
• Spolupatričnosť so zdravotne postihnutými ľuďmi
• Nová dimenzia v živote zrakovo postihnutých ľudí a seniorov
• Častejšie zažívanie pocitu úspešnosti u detí s poruchami učenia
• Skvalitnenie komunikácie – písomnej i ústnej medzi žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a učiteľmi a spolužiakmi
• Praktická príprava žiakov na ďalšie štúdiu
• Jedinečnosť vzdelávacej inštitúcie v Martine


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A