13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czCharakteristika Školského vzdelávacieho programu

2017/2018


1        Pedagogický princíp školy

2        Zameranie školy

3        Profil absolventa


Absolvent Súkromnej základnej školy BellAmos má celkový prehľad z hlavných predmetov aktuálneho stupňa vzdelania. Jeho vedomosti sú rozšírené o pasáže vedúce k preniknutiu do vnútornej logiky jednotlivých predmetov, resp. problému, jeho celistvému vystihnutiu a tiež priamej, či už teoretickej alebo praktickej práci s ním. Zároveň je schopný kvalitne a efektívne pracovať s informáciami, vyhľadávať ich, analyzovať a systematizovať, prakticky používať odbornú i umeleckú literatúru.

 

Je schopný dlhodobejšej samostatnej práce pri riešení úlohy, ale i pracovať v skupine (pri štúdiu i pri vyhodnocovaní výsledkov práce, tvorení nového a pod.). Má schopnosť kvalitného sebavyjadrovania (ústnou, písomnou, príp. inou formou), a to v materinskom jazyku, ako aj v cudzích jazykoch, pričom v anglickom jazyku komunikuje na úrovni A2 a v ďalšom cudzom jazyku (nemeckom) na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Je schopný efektívne odovzdať získané vedomosti i vlastné závery primeranou formou druhým.

 

Z hľadiska výchovného by mal absolvent byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, aktívne sa spolupodieľať na svojom ďalšom osobnostnom rozvoji a na živote spoločnosti. Dokáže primerane hodnotiť realitu a spoločnosť, v ktorej žije, a to primerane veku, v kontexte asertivity, otvárať sa potrebám druhým a regulovať svoje správanie, v závislosti od meniacich sa životných a pracovných podmienok a podľa svojich schopností a možností ich aktívne a tvorivo ovplyvňovať. Orientuje sa v štruktúre, hodnotách a pravidlách multikultúrnej spoločnosti, rešpektuje všeľudské etické hodnoty, uznáva ľudské práva a slobody, pozná a uplatňuje pravidlá etikety. Je schopný starať sa o svoje zdravie a životné prostredie.


4        Pedagogické stratégie

Aby škola dosiahla uvedené ciele a zároveň mohla v plnej miere rozvíjať kľúčové kompetencie, bude vo svojom výchovno-vzdelávacom procese nasledujúce pedagogické stratégie:

1)   Kompetencia k učeniu

a)    Reflexie učebného procesu

b) Práca s informáciami

2)   Kompetencie k riešeniu problémov

 3) Komunikačná kompetencia

 4) Kompetencia sociálna a personálna

Tieto kompetencie umožňujú žiakovi pestujú u žiaka schopnosť žiť a pracovať s inými,  plánovať, organizovať, hodnotiť prácu tímu, ale i empatiu, schopnosť nenásilne riešiť konflikty a konštruktívne vyjednávať, tolerovať iných, udržiavať harmonické medziľudské vzťahy, byť zodpovedným a taktiež formovať občiansku spoločnosť. Je dôležité, aby sa vo výchovno-vzdelávacom procese dával dôraz na uplatnenie žiakovho (ale i učiteľovho) sebauvedomenia, sebaovládania, sebamotivácie a osobnej angažovanosti. Toto je možné dosiahnuť projektovým vyučovaním, kooperatívnym vyučovaním, ale i organizovaním rôznych mimoškolských aktivít, účasťou na dobrovoľných aktivitách či v zimnej a letnej škole v prírode.


5        Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami


Pre úspešné vzdelávanie týchto žiakov je škola schopná zabezpečiť tieto podmienky:

6        Začlenenie prierezových tém

Údaje o začlenení prierezových tematík obsahujú učebné osnovy a vzdelávacie štandardy jednotlivých predmetov, pričom dôraz je dávaný najmä na spôsob uplatňovania prierezových tematík pri vytváraní tých-ktorých kompetencií. Konkrétne prepojenie tematických okruhov a námetov začlenených prierezových tém je súčasťou formulácie čiastkových výstupov, učiva či ďalších poznámok učebných osnov.


Verzia na stiahnutie


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A