13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.czProjekty sú samozrejmou súčasťou výučby dejepisu. Na obsahu i forme sa vyučujúci zväčša dohodne so žiakmi v úvode školského roka, v zásade však platia nasledujúce pravidlá:


Projekty sú samostatné práce, výskumy na určitú tému, na ktorých pracujú žiaci časovo obmedzenú dobu.

 

Projekty sú užitočné preto, lebo

pomáhajú žiakom nájsť vzťahy medzi jednotlivými školskými predmetmi a okolitým svetom,

umožňujú žiakom vyskúšať si organizovanie spoločnej práce, naučiť sa plánovať čas a dodržať

stanovený plán,

dovoľujú žiakom prevziať viac zodpovednosti za svoje učenie za pomoci učiteľa,

posilnia u žiakov zručnosti potrebné na prezentáciu a obhajobu vlastných postrehov a názorov na verejnosti


Niekoľko poznámok k projektom (podľa http://www.dej.host.sk/referaty.htm)

Zdroje
V projekte je nutné uviesť zdroje, z ktorých autor čerpal. Bez uvedenia zdrojov nebude projekt hodnotený. Použiť zdroj neznamená odpísať text od slova do slova. V jednom projekte je potrebné použiť aspoň dva rovnocenné zdroje z bežne dostupnej odbornej, populárno-náučnej literatúry (lexikóny, kroniky, encyklopédie, a pod.). V odôvodnených prípadoch (ak ide o výnimočný, ťažšie dostupný zdroj) stačí jeden zdroj, ale len po dohode s vyučujúcim, nie však učebnica.<
Dátum a prezentovanie
Pri zadaní témy projektu sa vždy určí dátum, dokedy je potrebné projekt vypracovať a priniesť. Ak autor termín nedodrží, nemôže zaň získať plný počet bodov.
Za prednes môže žiak získať bonusové body - maximálne 10, podľa úrovne prednesu. Nie je potrebné naučiť sa referát naspamäť, dôležitejšie je pochopiť danú tému a porozprávať o nej vlastnými slovami (prípadne aj s pomocou papiera).Z archívu


Projekty v školskom roku 2011/2012


Témy projektov - II. polrok 2008/2009

5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník

Témy projektov - I. polrok 2008/2009


5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník


Témy projektov - II. polrok 2007/2008

5. ročník
6. ročník

7. ročník
8. ročník
9. ročník

Ukážky projektov
I. polrok
II. polrok

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A