28. september 2021
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Čo je to Zelená škola?


Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.


Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa


Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.


Participácia, alebo spoločne to ide ľahšie


Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Žiaci / študenti sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.


Metodológia programu

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia (EMAS/ISO 14 001): 1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy, 2. Environmentálny audit školy, 3. Akčný plán, 4. Monitoring a hodnotenie, 5. Pro-environmentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko-kódex školy. Viac sa dozviete v časti 7 krokov k Zelenej škole.


Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy počas certifikačného obdobia (odporúčané sú 2 školské roky). Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si v každom certifikačnom období vybrať minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody. Viac informácií nájdete v časti Témy Zelenej školy.


Zelená škola je praktická

„Walk your talk“ - prenesene: „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“. Tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných problémov školy a prostredia, v ktorom žijú.

Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie a zlepšenie prostredia školy, jej okolia a pod. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie.

Žiaci sa učia sa tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Škola sa snaží byť otvorená voči novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.


Pomoc na ceste k Zelenej škole

Počas celého certifikačného procesu môže škola využívať rôzne formy bezplatnej metodickej podpory. Od metodických príručiek, pracovných listov, e-mailovej konferencie, webstránky až po osobné konzultácie (sieť 40 regionálnych konzultantov). Nechýbajú ani vzdelávacie a zážitkové workshopy, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí.


Medzinárodný certifikát a vlajka

Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v účasti v programe.

Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certifikačnej slávnosti odnesú diplom „Na ceste k Zelenej škole“ a o certifikát a vlajku sa môžu uchádzať v nasledujúcich školských rokoch. Diplom platí nasledujúci školský rok a jeho platnosť nie je možné obnoviť.

Na základe medzinárodného štandardu siedmich krokov je certifikát Zelená škola značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Vlajka a certifikát symbolizuje to isté na Novom Zélande, v Brazílii, vo Fínsku či u nás na Slovensku.


Organizácia programu

Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2004 a v školskom roku 2011/12 je doňho zapojených 216 škôl.


Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - (do februára 2009 ju realizovalo Centrum environmentálnych aktivít).

Aktivity programu sú financované vďaka podpore viacerých partnerov

Narodným garantom certifikácie programu Zelená škola je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA.

Medzinárodným garantom certifikácie a organizátorom programu je Nadácia FEE - Foundation for Environmental Education.


História programu

Program Eco-Schools vznikol v roku 1994. S podporou Európskej komisie sa implementoval v Dánsku, Grécku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta.

Program je odpoveďou na Summit Zeme 1992 v brazílskom Riu de Janeiro, kde bola vyjadrená potreba zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni.

V roku 2003 uznal Program OSN pre životné prostredie (UNEP - United Nations Environment Programme) Eco-Schools ako praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Do programu są každý rok zapája čoraz viac škôl zo všetkých kontinentov. V súčasnosti je to viac ako 40 tisíc škôl zo 53 krajín sveta.


(www.zelenaskola.sk)

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A