18. október 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Vnútorný systém hodnotenia a kontroly

2017/2018


1     Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov


Pravidlá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov upravuje Metodický pokyn č. 22/2011 k hodnoteniu žiakov základnej školy (vrátane príloh) s účinnosťou od 1. mája 2011. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi predovšetkým Zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole a Vyhláškou MŠVVaŠ č. 244/2011 Z. z. zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole.


V Súkromnej základnej škole BellAmos je hodnotenie vnímané ako jeden zo spôsobov, ako žiaka posunúť vpred, nesmie byť chápané ako trest, pričom záverečné hodnotenie a klasifikácia nie je len aritmetickým priemerom známok (60% vedomosti, 25% priebežná práca - proces učenia sa, 15% aktivita). Zároveň hodnotenie chápeme ako jednu z najdôležitejších foriem spätnej väzby nielen na úrovni učiteľ – žiak, ale i žiak – rodič a učiteľ – rodič.


Na I. stupni (ISCED 1) aj na II. stupni (ISCED 2) uplatňujeme tzv. kombinované hodnotenie.V praxi to znamená, že väčšina známok (v škále 1 – 5) je doplnená aj slovným komentárom, slovným hodnotením, zdôvodnením, v prípade I. stupňa (ISCED 1) aj symbolickým (pečiatka, obrázok...).


Čím a ako hodnotíme


Vo výchovno-vzdelávacom procese sa v plnej miere využíva pozitívna motivácia, pričom základom hodnotenia je pokrok žiaka voči sebe samému. Zároveň hodnotenie obsahuje prvky zodpovednosti žiaka za svoje výsledky, teda sebahodnotenie, ako aj tzv. rovesnícke hodnotenie (hodnotenie spolužiakmi).

Predmetom sebahodnotenia sú:

Cieľom sebahodnotenia aj rovesníckeho hodnotenia je najmä:

Pre účely hodnotenia sa využívajú:

Kritériá hodnotenia


Vo výslednej známke hodnotíme:

Stupnice


Percentuálna stupnica pre hodnotenie tematických previerok (tzv. malých):

100% - 90%              výborný (1)

89% - 75%                chválitebný (2)

74% - 60%                dobrý (3)

59% - 41%                dostatočný (4)

40% - 0%                  nedostatočný (5)

 

Percentuálne hodnotenie pre hodnotenie kontrolných prác (tzv. školských):

100% - 90%              výborný (1)

89% - 75%                chválitebný (2)

74% - 50%                dobrý (3)

49% - 30%                dostatočný (4)

29% - 0%                  nedostatočný (5)


Stupnica pre hodnotenie diktátov
0 – 1                          výborný (1)

2 – 3                          chválitebný (2)

4 – 7                          dobrý (3)

8 - 10                         dostatočný (4)

11 a viac                     nedostatočný (5)


Kritériá hodnotenia pre jednotlivé predmety I. stupňa (ISCED 1)


Kritériá hodnotenia pre jednotlivé predmety II. stupňa (ISCED 2)


Hodnotenie správania

Pri hodnotení správania postupujeme podľa Metodického pokynu č. 22/2011 pre hodnotenie žiaka základnej školy, čl. 3, bod 5.


Rozhodnutie pedagogickej rady o doplnení školského poriadku

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady z dňa 20. 1. 2017 sa dopĺňa školský poriadok, časť 8, bod 10 (Dochádzanie do školy, ospravedlňovanie neprítomnosti), a to nasledujúcim spôsobom:

Učiteľ má právo pri vysokej absencii žiaka na vyučovacích hodinách požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky. Žiak vykonáva komisionálne skúšky na základe rozhodnutia riaditeľky školy v prípade, ak vymešká viac ako 30% čistého vyučovacieho času.


Rozhodnutie pedagogickej rady o neklasifikovaní niektorých predmetov


Na základe rozhodnutia pedagogickej rady z 28. 8. 2017 (v zmysle §55, čl. 2 Zákonu č. 245/2008, §18 Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 a Metodického pokynu č. 22/2011 – R) sa v Súkromnej základnej škole BellAmos neklasifikujú (nehodnotia známkou) nasledujúce predmety: etická výchova, hudobná výchova, mediálna výchova, občianska náuka, telesná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, ako aj predmety výchova umením, informatika informatická výchova, svet prácetechnika. Rozhodnutie je platné pre oba stupne.


Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole


Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Riadi sa zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole (Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a príloha č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy).


2     Hodnotenie pedagogických zamestnancov


Východiskom pre stanovenie kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov Súkromnej základnej školy BellAmos je §52 zákona č. 317/2009 Z. z. (teda Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch), Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov Súkromnej základnej školy BellAmos, ako aj kompetenčný profil učiteľa. Základom pre vypracovanie profilu sú hodnoty a poslanie školy a tiež profil absolventa. Kompetenčné profily tvoria prílohu Školského vzdelávacieho programu.


3     Hodnotenie školy

Autoevaluácia je zameraná predovšetkým za začleňovanie kľúčových kompetencií a cieľov vzdelávania do efektívneho priebehu výchovno-vzdelávacej práce. Autoevaluácia školy a procesov v nej prebiehajúcich v nej je založená na dlhodobom pozorovaní, analýze a vyhodnocovaní zisteného.

S výsledkami jednotlivých evaluačných a autoevaluačných zistení sa ďalej pracuje. Slúžia pre vyhodnotenie súčasného stavu a jeho porovnanie s posledným meraním, ako aj pre korekciu ďalšieho rozvoja školy a vzdelávacích aktivít pedagógov, a teda i žiakov.

Medzi autoevaluačné mechanizmy patria pravidelné vzájomné hospitácie učiteľov, určenie uvádzajúcich učiteľov pre začínajúcich a nových pedagógov, náčuvy študentov zo škôl pedagogického zamerania, kontrolná hospitačná činnosť vedenia školy a pod.


Verzia na stiahnutie

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A