22. apríl 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

 

Svetozár Hurban Vajanský
Venujem Turcu
(úryvok)


Si krásny Turiec! Sladká domovina!

Raj, trochu chladný, ako hrdá kňažná.

Jak hromozvod nad tebou ihla strážna

Kriváňa trčí, Lysec bujno spína sa

ako ľvica napružená k skoku,

a rieka Tvoja šumí v strmom toku.

A riavy Tvoje skáču dolinami,

dážď drobných periel sypú vodopády,

nad dolinami tri mohutné hrady

jak starci sedia, trasúc šedinami,

k nim zaletí iba havran blúdny,

ich nevzbudí už ani len deň súdny.

No ľud sa budí zo sna tisícletia

a dobre vie už, odkiaľ príde spása.

Reč jeho s harmóniou tónov hrá sa

a piesne priamo jeho pred tón letia.

Len jedna v Tebe, šumný Turiec, špata

zrak gánivý a štekot renegáta.


 

 

Ak chceme poznať úroveň každého národa, postačí, aby sme sa pozreli na to, ako sa správa k svojmu historickému dedičstvu. Kultúrny národ pokračuje v odovzdávaní príbehu, nekultúrny ho barbarsky ignoruje. Aby sme mohli ďalej zveľaďovať dedičstvo prechádzajúcich generácií, potrebujeme ho najprv spoznať, uvedomiť si jeho význam.

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaradiť do školského vzdelávacieho programu samostatný predmet regionálna výchova.


 

Regionálna výchova – všeobecná charakteristika predmetu

 

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, je vhodné, aby bol pre obsah pôvodne prierezovej tematiky regionálna výchova vytvorený samostatný predmet.

Regionálna výchova vedie k vzťahu a úcte k človeku, obci , mestu, vlasti výchova k národnému povedomiu a občianskej súnaležitosti. Tvorí súčasť výchovného pôsobenia, každodenného kontaktu detí s okolitou realitou, rodičmi a učiteľmi. Prostredníctvom úrovne kvality týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah detí k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah detí k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu ich vzťahov a postojov k okoliu.

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.

Štátny vzdelávací program odporúča nasledujúce tri témy:

1.    Môj rodný kraj

2.    Objavujeme Slovensko

3.    Tradičná ľudová kultúra

 


Ciele predmetu

 

Cieľom regionálnej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:

 • má svoju vlastnú identitu, ktorá je hrdá na svoj národ, na tvorbu našich predkov, čiže na svoju vlasť,
 • zachovanie hodnôt kultúry a remeselnej výroby,
 • poznanie histórie a súčasnosti,
 • výchova k vytvorenie si vzťahu, väzby na vlastnú lokalitu a širší región.

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií

 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)

 

Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :

s historickými poznatkami o vlastnom národe

 • zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti a čerpať z duchovného bohatstva našich predkov,
 • spoznávať slovanské kultúrne korene, oživovaním ľudových tradícií,
 • rozvíjať detské myslenie a tvorivosť.

s historickým priestorom

 • rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním

 • vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,
 • popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov,
 • rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,
 • skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho.

 

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej komunikačnej kompetencie sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:

 • diskutovať o probléme, vyjadriť svoj názor,
 • vecne argumentovať,
 • rozširovanie si predstáv o vlastnom národe,
 • posilnenie osobnej a národnej identity dieťaťa,
 • využívať informačné a komunikačné prostriedky
 • spoluúčasť pri zostavovaní pravidiel pre prácu,
 • pracovať v atmosfére úcty a tolerancie,posilňovať svoju samostatnosť, sebadôveru a sebaúctu,
 • pracovať v skupine a hľadať v nej svoju rolu,
 • prispievať k utváraniu postojov k zdravému životnému štýlu,
 • ochraňovať individuálne a spoločenské hodnoty,
 • pestovaniu ochrany  zdravia, prírody a prostredia čiže k zdravému životnému štýlu.

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k učeniu sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:


 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Pre vytváranie a rozvíjanie kľúčovej kompetencie k riešeniu problémov sú využívané stratégie, ktoré majú žiakom umožniť:

 • rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania,
 • vytváranie vlastných názorov na problémové situácie,
 • hľadanie variantov riešenia problémov a overovanie správnosti riešenia,
 • pri riešení problémov objavovať paralely v histórii,
 • vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problému, hľadať ich zhodné, podobné a odlišné znaky,
 • samostatne riešiť problémy; voliť vhodné spôsoby riešenia,
 • obhajobu vlastných postojov a rozhodnutí.

Regionálna výchova na 1. stupni ZŠ sa zaoberá rozvíjaním pozitívnych postojov:V roku 2009 Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy schválila Súkromnej základnej škole BellAmos v Martine projekt Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Škola prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie získa nenávratný finančný príspevok v hodnote 107 120,08 € na realizáciu jednotlivých aktivít projektu prebiehajúcich od októbra 2009 do konca apríla 2011.


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A