13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz
Predmet biológia je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. Umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

Vyučovanie biológie prebieha na našej škole v odbornej učebni biológie, ktorá umožňuje žiakom podľa aktuálneho učiva a potrieb využívať internet, výučbové programy, mikroskopy či iné pomôcky na praktické aktivity, pozorovania a pokusy.

Mojím cieľom je, ak sa to dá, naučiť deti láske k prírode a k tajomstvám, ktoré ukrýva, lebo len jej dôkladným spoznaním a spoznaním aj svojho miesta v nej si ju môžeme uchrániť aj do budúcnosti.


Obsah predmetu a spôsob práce v jednotlivých ročníkoch

Vyučovanie biológie  v 5. ročníku v Súkromnej základnej škole Bellamos postupuje podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015, ktorý umožňuje škole pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.


Vyučovanie bilógie v 6. - 9. ročníku v Súkromnej základnej škole Bellamos postupuje podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. Tento učebný plán umožňuje rozvrstviť učivo predmetu do jednotlivých ročníkov podľa potrieb školy.


V súvislosti na uvedené je obsah biológie v jednotlivých ročníkoch stanovený takto:


5. ročník (časová dotácia 2 hodiny)


Učivo v 5. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Je rozdelené do týchto tematických celkov:

Príroda a život

Život v lese

Život vo vode a na brehu

Život na poliach a lúkach

 

6. ročník (časová dotácia 1 hodina)


Učivo v 6. ročníku je orientované na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupnému prehlbovaniu poznatkov. Je rozdelené do týchto tematických celkov:

Život s človekom a v ľudských sídlach

Základná štruktúra života

Živé organizmy a ich stavba

Stavba tela rastlín a húb

Stavba tela bezstavovcov

Stavba tela stavovcov

Oproti minulému roku bol presunutý tematický celok Stavba tela stavovcov zo 7. do 6. ročníka.

 

7. ročník (časová dotácia 2 hodiny)


Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Je rozdelené do týchto tematických celkov:

Človek a jeho telo

Zdravie a život človeka

 

8. ročník (časová dotácia 2 hodiny)


Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Je rozdelené do týchto tematických celkov:

Neživá príroda a jej poznávanie.

Zem a jej stavba.

Stavebné jednotky zemskej kôry

Geologické procesy a dejiny Zeme

Podmienky života a vzťahy organizmov

 

9. ročník (časová dotácia 1 hodina)


Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Je rozdelené do týchto tematických celkov:

Základné znaky a životné procesy organizmov

Základná stavba organizmov

Dedičnosť a jej podstata

Životné prostredie organizmov a človekaKritériá hodnotenia

Škola hrou

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A