20. august 2017
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Dejepis


Vo výslednej známke hodnotíme:

Konkretizácia


Celkové hodnotenie sa skladá z nasledujúcich čiastkových hodnotení:

  • Hodnotenie za každú skupinovú aktivitu, vychádzajúce z:
    • miery zapojenia žiaka do skupinovej práce (výsledné hodnotenie vychádza z vlastného sebahodnotenia a hodnotenia ostatnými žiakmi),
    • z toho, čo dosiahla celá skupina.
  • Písomné testy a domáce úlohy.
  • Práca na projekte.
  • Účasť a vklad do diskusií v triede.

Hodnotí sa bodmi (1 – 10, resp. 1 – 20 v prípade písomných testov a projektov) a následne percentuálne.


Projekty


Samozrejmou súčasťou vyučovania dejepisu sú tzv. projekty. Viac o nich v sekcii Projekty (pozri menu vľavo).


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A