28. september 2021
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

Dejepis


Pri klasifikácii výsledkov v geografii sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

Vo výslednej známke hodnotíme:

Konkretizácia


Celkové hodnotenie sa skladá z nasledujúcich čiastkových hodnotení:

  • Hodnotenie za každú skupinovú aktivitu, vychádzajúce z:
    • miery zapojenia žiaka do skupinovej práce (výsledné hodnotenie vychádza z vlastného sebahodnotenia a hodnotenia ostatnými žiakmi),
    • z toho, čo dosiahla celá skupina.
  • Písomné testy a domáce úlohy - testy môžu obsahovať úlohy s voľbou odpovede, s krátkou odpoveďou, uzavreté a otvorené otázky.
    • bleskovky, čiastkové testy, z tematického celku (vždy ohlásené)
  • Práca na projekte.
  • Účasť a vklad do diskusií v triede.

Hodnotí sa bodmi (1 – 10, resp. 1 – 20 v prípade písomných testov a projektov) a následne percentuálne.


Projekty


Samozrejmou súčasťou vyučovania dejepisu sú tzv. projekty. Viac o nich v sekcii Projekty (pozri menu vľavo).


V ústnych odpovediach sa sleduje samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, a vzťahov, presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.


V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu posúdi súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A