18. október 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz
List rodičom


Vážení rodičia,


dovoľte, aby sme Vám predstavili projekt BellAmosálie (Oslavy učenia), ktorý sa bezprostredne týka aj Vášho dieťaťa a ktorý v predchádzajúcich rokoch zaznamenal mimoriadny úspech.

 

Medzi hlavné ciele školského vzdelávacieho programu Súkromnej základnej školy BellAmos patrí aj snaha podporiť a rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov takým spôsobom, aby boli schopní reagovať na prebiehajúce zmeny a lepšie sa zapojiť do spoločnosti a uplatniť sa i na trhu práce.

Ak bude mať žiak zdravé sebavedomé vystupovanie, pozitívnu predstavu o sebe samom, ale súčasne získa schopnosť vcítiť sa do situácie ostatných a bude rešpektovať ich presvedčenie alebo názory, ak bude riešiť praktické problémy a životné situácie na základe pochopenia princípov, ak bude schopný aktivovať kreativitu, logické myslenie a schopnosť riešiť problémy tak, aby získané výsledky porovnával, kriticky posudzoval a vyvodzoval z nich závery pre využitie v budúcnosti, spájal vedomosti do súvislostí a na základe toho si vytváral komplexnejší pohľad na javy či volil vhodné spôsoby riešenia úloh, bude úloha našej školy splnená – a naši deviataci budú pripravení na úspešný štart na strednej škole.

 

Na BellAmosáliách bude mať Vaše dieťa šancu otestovať svoje schopnosti a na chvíľku zažiť reálny pocit stredoškoláka pred a počas jednej z najdôležitejších skúšok – maturitou. BellAmosálie (Oslavy učenia) tak plynulo prepoja základnú školu so strednou.

 

Žiak si pripraví na vybranú tému 6 – 10 minútový blok, doplnený prezentáciou ľubovoľného formátu (PowerPoint, prezi.com, video, model...), pričom pred komisiou, zloženou z vyučujúcich školy i pozvaných hostí dokazuje nielen pochopenie, zvládnutie vybranej témy po vedomostnej stránke, ale i schopnosť komunikovať, odpovedať na otázky, práca so zdrojmi, kultivovanosť prejavu.


 

Zuzana Herbrychová


© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A