13. august 2022
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Anglický jazyk


Hodnotenie predmetu anglický jazyk je zamerané na monitorovanie dosiahnutého pokroku žiaka za dané klasifikačné obdobie a klasifikáciu dosiahnutých kompetencií. Hodnotenie pokrýva 4 základné jazykové zručnosti: čítanie, písanie, rozprávanie a porozumenie (textu na CD alebo hovoriaceho). Hodnotenie prebieha ústnou a písomnou formou.


Vo výslednej známke hodnotíme:

Konkretizácia

V ústnych odpovediach sa sleduje samostatnosť, logickosť a pohotovosť v myslení, celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, a vzťahov, presnosť, plynulosť a istota vo vyjadrovaní.


V záverečnej fáze učiteľ pri súhrnnej klasifikácii žiaka z predmetu anglický jazyk posúdi súlad odporúčaného stupňa hodnotenia z internetovej žiackej knižky s prejavovanými osobnými a sociálnymi kompetenciami žiaka (zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota spolupracovať) počas celého klasifikačného obdobia.

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A