28. september 2021
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Finančná gramotnosť v Súkromnej základnej škole BellAmos


V roku 2009 Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy schválila Súkromnej základnej škole BellAmos v Martine projekt Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Škola prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie získa nenávratný finančný príspevok v hodnote 107 120,08 € na realizáciu jednotlivých aktivít projektu prebiehajúcich od októbra 2009 do konca apríla 2011.

Jedným z cieľov bolo i zavedenie výučby ekonomickej (finančnej) gramotnosti žiakov ako integrálnej súčasť predmetu matematika.

Názov špecifického cieľa
Využitie inovatívnych foriem v rámci výchovno-vyučovacieho procesu a zvýšenie efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu zavedením konštruktívneho spôsobu výučby v rámci predmetov matematika, dejepis, mediálna a regionálna výchova

Cieľ aktivity

  • stanovenie definície ekonomickej (finančnej)gramotnosti, štandardov pre počiatočné vzdelávanie, zavedenie výučby ekonomickej (finančnej) gramotnosti ako integrálnu súčasť predmetu,
  • tvorba metodických materiálov - databanka modelových príkladov, príklady z praxe.


Spôsob získavania spätnej väzby
Pre jednoduché a rýchle získanie potrebnej spätnej väzby bude použitá metóda dotazníka. Získané výsledky budú dôležitým podkladom pre tvorbu materiálov. Získané údaje budú cennou spätnou väzbou pre aplikovanie poznatkov pri príprave a tvorbe materiálov určených pre cieľovú skupinu. Výsledné materiály budú pripravené ako v tlačenej podobe, tak aj v elektronickej podobe na web stránke. Materiál bude pripravovaný ako aktuálny doplnkový učebný materiál pre pedagógov a žiakov na základných školách.Deväťkrát PREČO

 

1)    Nezávisle od nás, sme súčasťou veľkých zmien v oblasti finančníctva a stavebníctva. Ak by žiaci aj na základných školách neporozumeli týmto zmenám, mohli by sa cítiť v tomto svete financií a stavieb stratení a neistí. Dajme im aspoň základné informácie v tejto oblasti, aby sa nebáli, aby porozumeli a aby sa vedeli zorientovať v bežných životných situáciách.

 

2)    Keď sa žiak na hodine pýta PREČO, učiteľ má vo veľkej miere vyhrané. Dôvod je prostý: témou zaujal. Je to hádam najsilnejšia vec, ktorú by mal učiteľ dosiahnuť. Určite si spomínate, že ste sa v škole učili veci, ktoré ste sa síce naučili, lebo to bolo potrebné, ale často s nechuťou, lebo ste nevedeli prečo. Nevideli ste v tom zmysel. Je to prirodzené a snáď každý to už zažil. Ale ako je skvelé učiť sa niečo, čo chcete, a viete na čo je to dobré. Vidíte v tom význam, dokonca až potrebu.

 

3)    Predstavte si situáciu: učiteľ príde do triedy počas slnečného dňa a v triede sú zapnuté všetky svietidlá. Povie žiakom „Prosím pozhasínajte“. Žiaci šťuknú vypínačmi a svetlá vypnú. Je to síce fajn, ale ešte lepšie je, keď vedia prečo. Keď žiaci budú vedieť prečo majú robiť to a ono, takéto situácie už nebudú nastávať, alebo aspoň v podstatne menšej miere. Samí žiaci, bez upozornenia učiteľa budú vedieť zmysel niečoho. My učitelia sme na to, aby ten zmysel vecí, sme žiakom ukazovali.

 

4)    Matematika je nádherná veda, ktorá ale nie je niekde za oknami triedy, školy, nie je len na hodinách matematiky, či vo vedeckých ústavoch, ale priamo pri nás. Či chceme alebo nie, dotýka sa nás stále. Žiak, ktorý sedí v školskej lavici, môže zistiť celý rad číselných hodnôt. Môže zistiť číslo, ktoré predstavuje hmotnosť jeho desiaty, číslo, ktoré predstavuje objem jeho termosky s čajíkom, číslo, ktoré predstavuje cenu za jeho pero alebo iné školské pomôcky, môže zistiť číslo, ktoré znamená čas trvania prestávky alebo vyučovacej hodiny, môže zistiť číslo, ktoré určuje, koľko elektrickej energie sme zbytočne minuli, ak sme v triede svietili zbytočne štyri hodiny. Žiak na hodine si môže zistiť číslo, ktoré predstavuje zbytočnú spotrebu vody, ak necháme bezvýznamne tiecť alebo kvapkať vodu z vodovodu a žiak si vie a môže zistiť aj číslo, ktoré predstavuje percentuálnu hodnotu jeho úspešnosti v teste. S číslami môžeme pracovať na telesnej výchove pri limitoch, v zemepise pri mierke mapy, v chémii, fyzike a iných predmetoch. S číslom sa stretneme v obchode, v banke, u lekára, v aute, doma, na stavbách. Čísla sú všade okolo nás, ovplyvňujú nás a my v istej miere vieme ovplyvňovať ich.

 

5)    Matematika je jedinečný svet, v ktorom je uvoľnenie, výzva, napätie, zábava, poznanie, presnosť, pravda a čestnosť. Veľmi pomaličky a nenásilne to musíme ukázať aj žiakom. Aby žiaci vedeli, aký majú pred sebou problém, čo majú počítať a akú úlohu riešiť, musíme s nimi o tom hovoriť. Komunikácia medzi učiteľom a žiakom je jedná z najúčinnejších a najdôležitejších foriem práce. V rozhovore sa žiakom objasňuje podstata, dozvedia sa načo je to dobré a ako na to. Keď vedia prečo a ako na to, celý ďalší postup je omnoho jednoduchší. Pri rozhovore je veľmi dôležite, aby otázky typu „prečo“, boli veľmi časté, a to  zo strany učiteľa a aj zo strany žiakov. Čím sa viac žiaci pýtajú, tým je to lepšie. Jednak preto, že vieme, že sú „s nami“ a jednak preto, že často sa môže stať, že aj maličkosť, ktorá je potrebná pre ďalší postup pri riešení, žiak nevie, a tak stratí v postupe práce niť, ktorá sa potom ďalej nabaľuje a tak sa jeho „dielo“ nepodarí.

 

6)    Ak sa na konci vyučovacej hodiny učiteľ pozdraví pri odchode z triedy a započuje pár zamrmlaní Dovidenia, lebo si žiaci so sklonenými hlavami riešia príklady a ani si poriadne neuvedomili, že hodina matematiky skončila a učiteľ odchádza z triedy, celé to malo zmysel. Znamená to, že učiteľ zaujal a žiaci vedia PREČO a AKO. Učiteľov pocit šťastia a uvedomenie si významu práce dobije naspäť vynaloženú energiu.

 

7)    Komunikácia so žiakmi je potrebná vždy. Vždy znamená, že matematiku a vzťah žiaka k nej chránite aj vtedy, ak necháte kávu vychladnúť, lebo za vami prišlo dieťa a potrebuje pomoc s príkladom. Keď sa na chodbe zastavíte, a poradíte žiakovi, ktorý vás oslovil, lebo mu nevyšiel správny výsledok príkladu. Keď si na žiaka nájdete vždy čas a zodpoviete mu jeho PREČO, je veľký predpoklad, že porozumie mnohým faktom, mnohým číslam okolo nás a že ich bude využívať vo svojom živote s ľahkosťou a k jeho potrebám a spokojnosti.

 

8)    Schopnosť dieťaťa predstaviť si veci a situácie je niečo, čo učiteľ matematiky veľmi potrebuje pri vyučovaní, a to nielen v geometrii. Sú žiaci s veľmi rozdielnou predstavivosťou. Je preto potrebné nájsť spôsob, ako pomôcť v týchto prípadoch. Modelovať situácie, používať pomôcky, predmety okolo, navštevovať miesta potrebné k danej predstave a tak ľahšie a rýchlejšie pochopiť podstatu matematického problému. Ak žiak vidí alebo sa dokonca môže dotknúť objektu, ktorý skúma, jeho ďalšia práca je preňho omnoho zreteľnejšia. Potom je pravdepodobnejšie, že žiaka samotného jeho výsledky zaskočia ak sa pomýlil a bude hľadať chybu. Nedopustí výsledky ako 12,6 ľudí, - 5 minút, hmotnosť kocky, ktorú drží v ruke 398 kg. Bude rozmýšľať, či výsledok, ktorý mu vyšiel, je reálny. Čo je ale najpodstatnejšie – žiak bude rozmýšľať. Táto schopnosť rozmýšľať mu raz určite pomôže pri rozhodovaní v reálnych životných situáciách, v ktorých sa ocitne.

 

9)    Veľmi dôležitou skutočnosťou pre učiteľa je prísť k žiakom v zmysle dostať sa vo výklade na úroveň ich momentálneho chápania a porozumenia. Učiteľ by mal používať jazyk žiakovi zrozumiteľný, jasný a presný. Na tvárach žiakov, na ich mimike vieme vycítiť, či žiaci „sú v obraze“, alebo nie. Vo finančníctve a stavebníctve je veľa pojmov, ktoré je veľmi dôležité žiakom ozrejmiť, aby vedeli, čo je objektom toho, čo majú riešiť. Hľadáme čo najefektívnejšie prístupy, aby žiaci čo najlepšie a najľahšie pochopili pre nich nie práve najľahšiu problematiku finančníctva a stavebníctva.


Mária Debnárová


Publikácie na stiahnutie:

Finančná gramotnosť pre ZŠ - podrobný manuál pre učiteľov

Finančná gramotnosť pre ZŠ - pracovný zošit pre žiakov

Matematika ako neoddeliteľná súčasť ekonomiky a stavebníctva - učebné texty a zbierka príkladov© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A