21. apríl 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz


Dejepis je zvyčajne považovaný za predmet, ktorý je plný faktov, rokov, udalostí či osobností a už toto samo osebe robí dejepis nie veľmi obľúbeným. Na strane druhej, aký iný predmet nám poskytne tak rôznorodé informácie o tom, čo bolo, o tom, prečo to tak bolo, o tom, kto to spôsobil a ako to spôsobil a čo tým spôsobil...?
Hľadanie odpovedí na tieto otázky je niekedy veľmi náročné,  no zároveň i svojím spôsobom zábavné. A ak nás niečo baví, robíme to radi.
Snažím sa preto dejepis učiť tak, aby deti bavil. Ak niečo detí baví, tak ich to zaujíma - a odtiaľ je len krôčik k tomu, aby to pochopili. No nie vždy sa to dá či podarí. Verím, však že mnohí moji žiaci už nevnímajú dejepis ako záľahu slov, ale ako niečo, čo im umožnilo naplno využiť zvedavosť, tvorivosť; ako predmet, na ktorom kládol otázky nielen učiteľ a odpovedal nielen žiak; predmet, na ktorom sa objavovalo, konštruovalo, hádalo. A tiež pochopili, že dejepis teda zoznamuje žiakov s novým vývojom spoločnosti, javmi a procesmi prebiehajúcimi aj každodenne tak, aby budúce generácie pochopili správanie predchádzajúcich generácií vlastného národa.


Obsah predmetu a spôsob práce v jednotlivých ročníkoch


5. ročník (časová dotácia 1 hodina)


Vyučovanie dejepisu v Súkromnej základnej škole BellAmos postupuje v 5. - 7. ročníku podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015 a v 8. – 9. ročníku podľa Rámcového učebného plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011. Tieto učebné plány umožňujú rozvrstviť učivo predmetu do jednotlivých ročníkov podľa potrieb školy.V súvislosti na uvedené je obsah dejepisu v 5. ročníku stanovený takto:

       

Prvky niektorých tém sa aplikujú (rozvíjajú) do vyučovania aj vo vyšších ročníkoch – Človek v premenách priestoru a času (Spôsob obživy človeka – remeselník), Človek a komunikácia (Pamäť ľudstva, duchovný život človeka) v 6. ročníku, Človek v premenách priestoru a času (Človek v pohybe – sťahovanie, stretávanie kultúr) v 6. aj 7. ročníku, Človek v premenách priestoru a času (Ako si človek zmenšoval svet – vysťahovalectvo, Práca detí v minulosti a dnes) vo 8. ročníku.

 

Súčasťou všetkých tematických celkov časti Úvod do štúdia dejepisu je rozširujúci tematický celok Prírodné a historické pamätihodnosti môjho rodiska. Učivo piateho ročníka ponúka príležitosť zoznámiť žiakov s jedinečnosťou regiónu, v ktorom žijú. Dejepisné vyučovanie je preto zamerané na aktivity objavovania, konštruovania, vytvárania významov a rozvíjania tvorivosti, umožňujúce dosiahnutie obsahového a výkonového štandardu a na jeho základe hlbšie poznanie regiónu. Z tohto dôvodu je integrálnou súčasťou predmetu i spoznávanie histórie školy.


Ako integrované súčasti vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania boli do dejepisu 5. ročníka zaradené nasledujúce prierezové tematiky: multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, ako aj prvky voliteľných predmetov Práca s informáciami a komunikácia a Regionálna výchova.Pracujeme na rodokmeniPomôcky, doplnková literatúra, Internet...

Predmet dejepis samou svojou podstatou dáva veľký priestor na rozvíjanie všetkých kľúčových kompetencií, najmä však komunikačnej kompetencie a kompetencie k riešeniu problémov. Z tohto dôvodu je už v 5. ročníku na vyučovaní využívané množstvo učebných zdrojov, napr.:

Augusta, J. : U pravekých lovcov. Bratislava: SPN, 1980.

Belák, B.: Povesti a rozprávky z Turčianskej záhradky. Žilina: Knižné centrum, 2004.

Beňko, J.: Starý Turiec

Deary, T.: Surová doba kamenná. Bratislava: Slovart 2008 a novšie
Dvořák, P.: Lovci mamutov a tí druhí. Budmerice: Rak, 2016 (aj staršie vydanie)
Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 1. Budmerice: Rak, 2002, 2009.
Ďuriška, Z.: Národný cintorín v Martine. Martin: Matica slovenská, 2007.

Eliáš, M., Haviar, Š., Muntág, S.: Martin, centrum národnej kultúry Slovákov. Martin: Matica slovenská, 1996.

Junas, J.: Turčianske chotáre, Martin: Gradus, 1996.

kol.: Detská univerzita aj pre dospelých - rôzne roky vydania

kol.: S každým dieťaťom sa  ráta. Bratislava: Unicef, 2003. 

Mičurová, M.: História dopravy na Slovensku. In: Železničná doprava a logistika 1/2007. 

Mistrík, J.: Jazyk a reč. Bratislava: SPN – Mladé letá, 1999.

Novelli, L.: Eistein a stroje času. Bratislava: Buvik, 2005.

Škorupová, K.: Ako uloviť mamuta. Bratislava: Slovart, 2014.

Tatár, J.: Turčianske povesti. Mošovce, 1999.

www.dfsr.sk

www.mozgovna.sk

www.nbs.sk

www.rozvojovevzdelavanie.sk

www.stopdetskepraci.cz

www.unicef.sk

www.varianty.cz

Bol raz jeden vynálezca

Bola raz jedna planéta

Encyklopédia energie


6. ročník (časová dotácia 1 hodina)


V 6. ročníku sa žiaci zoznamujú so základnými témami starovekých dejín (Obrazy starovekého sveta), avšak v súlade s požiadavkou schopnosti chápať dejiny nielen chronologicky, ale aj synchrónne sa v závere ročníka stretávajú aj so stredovekými dejinami (Obrazy stredovekého sveta). Dôraz je daný na kľúčové udalosti vývoja ľudskej spoločnosti a civilizácie ako takej – či už ide o vývoj vo sfére hospodárskej, kultúrnej alebo politickej. Zároveň, v zmysle orientácie dejepisného vyučovania Súkromnej základnej školy, sa žiaci oboznamujú aj s regionálnym aspektom daných tém. Súčasťou obsahu je aj téma Svetové náboženstvá, ktorá má svoje opodstatnenie tak významovo, ako aj tým, že formálne i obsahovo spája uvedené témy. Zároveň plynulo nadväzuje na predchádzajúci ročník.


Pomôcky, doplnková literatúra, Internet...

Biblia

Česal, A: Neandertálci nebyli žádní neandertálci. In: Co v učebnicích dějepisu nebylo. Brno: Moba, 2005.

Deary, T.: Hrdlorezi Kelti. Bratislava: Slovart, 2007.

Deary, T.: Perfektní Gréci. Bratislava: Slovart, 2007.

Deary, T.: Úctyhodní Egypťania. Bratislava: Slovart, 2006.

Dvořák, P.: Lovci mamutov a tí druhí. Budmerice, Rak, 2015.

Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 1. Budmerice: Rak, 2002.

Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 2. Budmerice: Rak, 2003.

Furrer, D.: Kam aj kráľ chodí pešo. Bratislava: Kalligram, 2006.

Goff, Le J.: Európske dejiny pre deti. Praha: Paseka, 1997.

Gombrich, E. H.: Stručné dejiny pre mladého čitateľa. Slovart, 2016 (aj staršie vydanie)

Petiška, E.: Staré grécke báje a povesti.

Valigi, C.: Řím a Vatikán. Narni – Terni, 1994.

Zamarovský, V.: Dejiny písané Rímom. Bratislava: Mladé letá, 1988.

http://science.nationalgeographic.com/science/prehistoric-world/prehistoric-time-line.html

http://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric_life/

http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/en/

http://www.msnbc.msn.com/id/7348103/

http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/evolution/#

http://www.carlos.emory.edu/ODYSSEY/GREECE/home.html

http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/preload.htm - Egypt, Grécko, Rímska ríša

http://www.davidmikolas.cz/dejepis_hry.html

Bol raz jeden človek

Stvorenie sveta

Svet neandertálcov. Discovery Channel, 2006

DVD filmy z cyklu Dejiny Slovenska

dejepisné mapy

7. ročník (časová dotácia 2 hodiny)


Učivo 7. ročníka plynulo nadväzuje na predchádzajúci ročník. Žiaci sa zoznamujú so základnými témami stredovekých dejín. Učivo sleduje vývoj tak vo sfére politickej, ako aj hospodárskej a kultúrnej. V súlade s požiadavkou schopnosti chápať dejiny nielen chronologicky, ale aj synchrónne sa v závere ročníka stretávajú aj s novovekými dejinami (Obrazy novovekého sveta). Zároveň, v zmysle orientácie dejepisného vyučovania Súkromnej základnej školy, sa žiaci oboznamujú aj s konkrétnym dopadom dejinných udalostí na región Turca.  Súčasťou obsahu je aj téma J. Gutenberg, alebo na počiatku mediálneho sveta, ktorá má svoje opodstatnenie tak významovo, ako aj tým, že predurčuje integrovať prierezové tematiky, ale i zvyšovať úroveň komunikačných kompetencií či kompetencií k riešeniu problému.


Vzdelávací obsah pre 7. ročník je v Štátnom vzdelávacom programe je definovaný nasledujúcimi tematickými celkami:

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline – príchod Slovanov, Veľká Morava

Slováci v Uhorskom kráľovstve – dynastie, banské mestá

Obrazy novovekého sveta – kníhtlač, objavitelia a dobyvatelia, reformácia

Habsburská monarchia – osvietenský absolutizmus


Pomôcky, doplnková literatúra, Internet...

Barker, F., Galata, J.: Začiatky hľadania ( Dejiny zemepisných prieskumov a objavov). Bratislava : Mladé letá, 1984.

Beutelhauser, R.: Barbarská Slovania. Bratislava: Slovart, 2012.

Beutelhauser, R.: Od porážky k porážke. Bratislava: Slovart, 2012.

Beutelhauser, R.: Turci, Habsburgovci a iné pohromy. Bratislava: Slovart, 2015.

Cox, M.: Leonardo da Vinci a jeho supermozog. Praha: Egmont, 2007.

Černý, J., Urban, C.: Obrázky z dejín zemepisných objavov. Praha: Albatros, 1992.

Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 2. Budmerice: Rak, 2003.

Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 3. Budmerice: Rak, 2004.

Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 4. Budmerice: Rak, 2005

Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 5. Budmerice: Rak, 2009

Ferko, M.: Veľkomoravské záhady.  Bratislava: Tatran, 1990.

Furrer, D.: Kam aj kráľ chodí pešo. Bratislava: Kalligram, 2006.

Goff, Le J.: Európske dejiny pre deti. Praha: Paseka, 1997.

Gombrich, E.: Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov. Bratislava: Slovart, 2008.

Holčík, Š: Korunovačné slávnosti. Bratislava: Ikar, 2005.

kol. : Detská univerzita aj pre dospelých. Bratislava: Perex, 2003 – 2007

kol.: Slovenské dejiny v obrázkoch (od najstarších čias po súčasnosť). Praha: Ottovo nakladatelství, 2008.

Konštantín - Proglas

Kučera, M.:  Novoveké Slovensko (Cesta dejinami). Bratislava: Perfekt, 2004.

Kučera, M.: Stredoveké Slovensko (Cesta dejinami). Bratislava: Perfekt, 2002.

Kvirenc, J.: Dějiny Evropy do roku 1914 (Historie v dokumentech).  Liberec: Dialog, 2007.

Vragaš, Š.: Život Konštantína a Metoda. Martin: Matica slovenská, 1994.

Zrubec, L.: Osobnosti našej minulosti. Bratislava: SPN,1991

http://www.davidmikolas.cz/dejepis_hry.html


DVD Zámorské objavy/Renesancia a humanizmus

DVD filmy z cyklu Dejiny Slovenska

dejepisné mapy


V 5. - 7. ročníku bol v rokoch 2009 - 2011 realizovaný projekt Inovatívnosťou zvyšujeme efektivitu vzdelávania (www.inovativnybellamos.sk). Integrálnou súčasťou vyučovania tvorí e-learning (www.bellamos.sk/e-learn) - portál je voľne prístupný, je potrebné prihlásiť sa ako hosť.


Jedným z výstupov projektu je aj publikácia - Inovatívne metódy v rámci vyučovania dejepisu.


8. ročník (časová dotácia 1 hodina)Vzdelávací obsah pre 8. ročník je v Štátnom vzdelávacom programe je definovaný nasledujúcimi tematickými celkami:

Európa na ceste k moderným národom – Vek rozumu, Zrod modernej doby, Modernizácia (Priemyselná revolúcia), Nacionalizmus

Moderný slovenský národ – Slovenské národné hnutie

Rakúsko-Uhorsko Slováci v Uhorsku, Každodennosť

Prvá svetová vojna – Rozdelená Európa, Zákopová vojna, Odboj Slovákov a Čechov, Zmeny na mape Európy


Pomôcky, doplnková literatúra, Internet...


Furrer, D.: Kam aj kráľ chodí pešo. Bratislava: Kalligram, 2006.
Goff, Le J.: Európske dejiny pre deti. Praha: Paseka, 1997.
kol. : Detská univerzita aj pre dospelých. Bratislava: Perex, 2003 – 2007
Gombrich, E.: Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov. Bratislava: Slovart, 2008.
Johson, P.: Déjiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991.
Kučera, M.:  Novoveké Slovensko (Cesta dejinami). Bratislava: Perfekt, 2004.
Kvirenc, J.: Dějiny Evropy do roku 1914 (Historie v dokumentech).  Liberec: Dialog, 2007
kol.: Slovenské dejiny v obrázkoch (od najstarších čias po súčasnosť). Praha: Ottovo nakladatelství, 2008.

www.moderni-dejiny.cz

http://www.davidmikolas.cz/dejepis_hry.html
DVD - Dejiny Slovenska Na ceste k modernému národu
9. ročník (časová dotácia 2 hodiny)


Učivo 9. ročníka plynulo nadväzuje na predchádzajúci ročník. Žiaci sa zoznamujú so základnými témami súčasných dejín. Učivo sleduje vývoj tak vo sfére politickej, ako aj hospodárskej a kultúrnej:

Prvá svetová vojna +I. ČSR

Európa v medzivojnovom období

Druhá svetová vojna

Slovenská republika 1939 – 1945

Povojnový svet

Československo za železnou oponou

Slovenská republika 1993

Súčasný svetV 9. ročníku sa oveľa výraznejšie ako v nižších ročníkoch vynárajú otázky čo, prečo a ako učiť. Obsah predmetu, najmä v druhej polovici, sa zameriava na analytické a interpretačné zručnosti spojené s prácou s filmom, fotografií, textom, svedectvom pamätníka a pramenným materiálom.

Dejepis sa v 9. ročníku venuje základným témam a problémom vojnového a povojnového vývoja slovenskej spoločnosti. Neusiluje pritom o vyčerpávajúci popis minulosti, ale zohľadňuje predovšetkým didaktický rozmer daných okruhov. Nejde o to, učiť stále nové a nové témy, ale učiť novo (efektívne) témy základné, učiť s jasne stanovenými didaktickými cieľmi (teda vedieť, prečo danú látku vlastne učíme). Namiesto extenzívnej faktografie súdobých dejín žiak pracuje s relatívne konsenzuálnym súborom základných faktov, ktorý zastupuje udalosti formatívne pre slovenskú spomienkovú kultúru a identitu. Takto koncipované metodické inovácie sú v súlade s ŠVP a všetkých úrovní vzdelávania a splnia príslušné ciele dejepisného vzdelávania.

Vymedzenie možných vzdelávacích cieľov nemožno však spájať s vyčerpaním možných problémových otázok a korekciou stereotypných predstáv o danej minulosti. Ich výber záleží na osobnosti učiteľa a na prostredí konkrétnej triedy. Nasledujúca tabuľka vymedzuje modelové situácie, v ktorých sa v rámci dejepisnej výučby žiak ocitá sa špecifickým vzdelávacím zámerom, ktorý je v obdobnom zovšeobecnenie formulovaný v druhom stĺpci tabuľky.modelová situácia

didaktické ciele

Žiak je konfrontovaný s rôznymi výkladmi historickými udalosťami

Žiak si kladie otázky a uvedomuje si, že význam historickej udalosti nemožno jednoducho objektivizovať.

Žiak nedokáže medzi výkladmi minulosti určiť ten jediný správny (pravdivý).

Žiak si kladie otázky a uvedomuje si, že význam historickej udalosti je vždy niekým konštruovaný a že súvisí s perspektívou, z ktorej je udalosť reflektovaná. Kriticky prehodnocuje a mení svoje postoje.

Žiak pátra po spoločenských dopadoch výkladov minulosti v aktuálnej prítomnosti, porovnáva intencie týchto výkladov minulosti.

Žiak rozvíja analytické a interpretačné schopnosti, uvedomuje si, že minulosť je vždy niekým a nejako reprezentovaná, pýta sa po intenciách a spoločenské funkciu tejto reprezentácie.

Žiak porovnáva rôznorodé výklady tej istej minulosti a pátra po perspektíve a kultúrnom kontexte, ktoré sú pre zameranie výkladu určujúce.

Žiak si uvedomuje, že hodnotenie minulosti je vždy historicky kontextualizované. Žiak tento kontext vníma a kriticky reflektuje.

Žiak porovnáva rôzne udalosti v minulosti, snaží sa porozumieť historickému kontextu situácie, je konfrontovaný s rôznorodými hodnotovými postojmi.

Žiak si uvedomuje, že historický kontext ovplyvňuje správanie ľudí. Hodnotí toto konanie s vedomím toho, že bolo historicky kontextualizované. Zamýšľa sa, nakoľko je správanie jednotlivca ovplyvňované kultúrnymi stereotypmi, kolektívne zdieľanými modelmi správania a nakoľko sa možno voči týmto normám slobodne vymedziť.

Pre porozumenie historickému kontextu a motiváciám konkrétnych aktérov dejín žiak potrebuje faktografické vedomosti o danej dobe. Pátra po špecifikách tejto doby, pátra po okolnostiach, ktoré určovali konanie ľudí, a tiež po dôsledkoch tohto konania, rozlišuje viac a menej relevantné fakty.

Žiak si kladie otázky, osvojuje si faktografické poznatky, aby porozumel historickému kontextu a ľudskému konaniu v ňom. Rozlišuje fakty na úrovni hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a politických dejín.

Pre porozumenie dynamiky historického vývoja a situácií, ktoré sa s kauzalitou historických udalostí pred jednotlivcami vynárali, potrebuje žiak poznávať vzájomné vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými historickými faktami.

Žiak si kladie otázky a osvojuje si povedomie o kauzalite historických udalostí, rozvíja analytické a interpretačné schopnosti vo vzťahu k porozumeniu a výkladu historických zmien a širších spoločenských procesov.

Žiak je konfrontovaný s rozporom medzi historickou skutočnosťou, historiografickým popisom udalosti a osobne alebo kolektívne zdieľanou spomienkou na ňu.

Žiak vníma neuzavrenosť poznania minulosti, reflektuje napätie medzi vedeckými reprezentáciami minulosti a kolektívnou i osobnou pamäťou. Je si vedomý špecifík týchto perspektív, rozlišuje ich a dokáže ich funkčne komparovať.

Žiak je konfrontovaný s persuazívnymi stratégiami a manipulatívnym tlakom.

Žiak kriticky analyzuje a interpretuje historické pramene a sekundárne výklady minulosti, je schopný odhaliť manipuláciu a má povedomie o persuazivnych stratégiách.

Žiak je v modelových situáciách nútený zaujímať postoje k názorom a konaniu druhých, je konfrontovaný s možnosťami voľby v zlomových situáciách "malých" i "veľkých" dejín.

Žiak rozvíja svoju sociálnu inteligenciu, kultivuje vlastné postoje, reflektuje spoločensky zdieľané morálne hodnoty a v súlade s nimi si utvára vlastné etické normy.

Žiak je konfrontovaný s rozdielmi medzi kontextom konania aktérov historických udalostí a dnešným kontextom ich výkladu a hodnotení.

Žiak si uvedomuje, že jeho vlastný vzťah k minulosti sa utvára v špecifickom kultúrnom kontexte, ktorý porozumenie dejinám ovplyvňuje.


Pomôcky, doplnková literatúra, Internet...

http://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/

http://valka.idnes.cz/

http://www.dvacatestoleti.eu/e-learning/

http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/


Okrem tu uvedených zdrojov a nápadov môžu žiaci pracovať s materiálmi na www.bellamos.sk/e-learn - je potrebné prihlásiť sa ako hosť.


Pedagogické dokumenty

Projekty

© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A