20. november 2019
BellAmos - Súkromná základná škola


Menu

Aktuality


potadlo.abz.cz

INFOVEK – Otvorená škola 2003

Výška dotácie: 100 000 Sk


Spolufinancovanie:
80 000 Sk – firma ECCO Martin a MTM obaly Martin
Z finančných prostriedkov sme zakúpili:
- 3 LCD 19´monitory
- 3 počítače

Počítačové zostavy prednostne slúžia integrovaným žiakom so zrakovým postihom.

INFOVEK – Otvorená škola 2004


Výška pridelenej dotácie : 100 000 Sk
Spolufinancovanie:
40 000 Sk (20 000 Sk Rodičovské združenie; 20 000 Štúdio VMB Vrútky)

Z finančných prostriedkov bolo zakúpené a zabezpečené:
• Dataprojektor
• Digitálny fotoaparát s pamäťovými kartami
• Preškolenie učiteľov školy
• Školenie pracovníkov školy a administrácia projektu

Najvýznamnejšie aktivity v rámci projektu:
• Brány k mostom – celoslovenský projekt v spolupráci s hendikepovanými žiakmi so ZŠ Angelin park Košice – Muzikál Ferdo Mravec, premiéra 9. decembra 2004 v Dome odborov Strojár. Záverečná Pieseň priateľstva bola v rámci projektu uvedená v 5 slovenských mestách.
• Zvonček TABA – 10 čísel školského časopisu Zvonček a 2 mimoriadne čísla (Halloween a Valentín) s využitím práce s digitálnym fotoaparátom a IKT pri jeho výrobe
• Svet cez internet – vytváranie projektov o štátoch sveta a mestách Slovenska. Prezentácie vytvárané v PPT a prezentované cez datavideoprojektor.
• Zvyšovanie PC gramotnosti zamestnancov, žiakov školy a rodičov žiakov


INFOVEK – Otvorená škola 2006


Výška pridelenej dotácie : 100 000 Sk
Spolufinancovanie:
25 000 Sk – Silvia Klimáčková, fyzická osoba

Z finančných prostriedkov bolo zakúpené a zabezpečené:
• 2 notebooky
• Digitálna fotoškola
• Biela tabuľa k eBeam zariadeniu
• Zaplatený členský poplatok MS IT Academy Program
• Dohody o vykonaní práce a administrácia projektu

Najvýznamnejšie aktivity v rámci projektu:
• Celoslovenská súťaž Janko Hraško ešte žije
• Založenie katedry Hraškológie
• Spolupráca s literárnym klubom Mädokýš
• Spolupráca so Špeciálnou školou v Martine –projekt Všetkým bez rozdielu
• Digitálna fotoškola
• Elektronická žiacka knižka
• Školenie MS ITA
• Vzdelávanie prostredníctvom eBeam tabule
• Splývavé čítanie – regionálny seminár pre učiteľov okresu Martin – nová metóda SFUMATO
• Urobme si video – výroba výučbového DVD na hodinách fyziky
© 2007 BellAmos | bellamos(at)bellamos.sk | powered by WebArranger.com | design by 2A